Integritet och personliga uppgifter


Texicon Förlags Integritetspolicy


Syfte

Denna integritetspolicy beskriver hur Texicon Förlag samlar in och behandlar personuppgifter för sin verksamhet. I integritetspolicyn beskrivs även hur anställdas, uppdragstagarnas och arbetssökandes personuppgifter behandlas.

När du handlar hos oss ber vi dig registrera dina personliga uppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi arbetar för att skydda din integritet och ser till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Texicon Förlag behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för vår verksamhet och endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. 

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.


Personuppgiftsansvarig

Texicon Förlag AB, org. nr 556763-0339 med adress Björketorpsvägen 17 16853 Bromma är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

E-post: dataskyddsombud@texicon.se

page1image8792

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi registrerar endast de uppgifter du har delat med dig vid beställning eller förfrågan. Dina kortuppgifter hanteras endast av betaltjänstföretag.


För att kunna genomför din beställning och hantera dina köp
För att kunna informera om nyheter och event samt skicka nyhetsbrev
För att kunna erbjuda rabatter och förmåner
För att lagen kräver att vi sparar verifikationer på gjorda köp och transaktioner ett antal år
För att kunna administrera ditt medlemskap på vår webbshop
För att hantera deltagandet i tävlingar och event
För att hantera detalagande i utbildningar
För att hantera intressenter för uppdrag hos Texicon Förlag


Typ av behandling

Mottagande av beställning

Skicka nyhetsbrev

Utföra kampanjer

Skicka erbjudanden och inbjudningar till event

Hantering av beställning och identifiering av kund

Hantering av leverans

Hantering av betalning

Hantering av reklamations- och garantiärende

Köphistorik

Betalningshistorik

Skapandet av inloggningsfunktionen


Typ av personuppgifter 

Uppgifter du själv lämnar till Texicon Förlag via vår webb eller e-mejl såsom namn och efternamn, adress, e-postadress, mobiltelefon för sms-avisering samt vad som har beställts. Även uppgifter om gjorda köp behandlas men vi behandlar inte kortuppgifter.


Rättslig grund 

Fullgörande av köpeavtalet kräver behandling av personuppgifter.

Behandlingen är också motiverad av:

    vårt berättigade intresse av att kunna informera om våra produkter och verksamhet.

    för att kunna följa tvingande lag.

    vårt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och event samt i våra utbildningar

    berättigat intresse  av att få ett uppdrag utfört 


Hur länge sparas dina personuppgifter 

Personuppgifter som är kopplade till gjorda köp sparas i sju år efter transaktionen i enlighet med gällande bokföringslagstiftningen. Din e-postadress kan du be oss att radera om du inte vill ha någon kontakt med oss.  page2image13032 page2image13192 

Från och med 2018-05-25 kommer vi att radera all data som är äldre än sju år. Du kan även själv välja att när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev eller kontakta oss för att få dina uppgifter raderade. Se punkten dina rättigheter nedan.


Anställdas och uppdragstagarnas personuppgifter

De uppgifter vi kommer att behandla om dig som anställd eller uppdragstagare

består av namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, e- post, löneuppgifter, avtal och kontouppgifter alt. Bankgiro/postgiro.

Texicon Förlag kommer som huvudregel att spara personuppgifter enligt samtycke eller laga krav som rör:

  •  meritförteckning och likvärdiga handlingar (du kan när som helst kontakta oss och be om att radera uppgifterna )
  •  anställningsavtal
  •  lönebesked
  •  kontrolluppgifter


Arbetssökandens personuppgifter

De personuppgifter vi kommer att behandla om dig består av namn, adress, telefonnummer, e-post och meritförteckning eller annan likvärdig handling som du delar med dig till oss.

Texicon Förlag sparar dina personuppgifter till dess du som arbetssökande/uppdragssökande återkallat ditt samtycke.


Skydd av dina personuppgifter

Texicon Förlag har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Texicon Förlags anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Texicon Förlags interna föreskrifter för informationssäkerhet och denna Integritetspolicy.


Delning av dina personuppgifter

Texicon Förlag kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution, marknadsföring, bokföring, administration eller andra tjänster för att upprätthålla vår verksamhet samt tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor, till exempel kreditkortsföretag för att du ska kunna betala med kort. För att tex göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående.


Personuppgiftsbiträden

För närvarande har vi inga personuppgiftsbiträden


Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar dina personuppgifter med våra valda leverantörer av t.ex. betaltjänster, bokföringstjänster och frakt. Dessa företag är självständigt personuppgiftsansvariga och dina personuppgifter skyddas av deras integritets- och personuppgiftshanteringspolicy.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

  •  Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
  •  Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
  •  Andra företag som vi anlitar för att upprätthålla vår verksamhet


Texicon Förlag som personuppgiftsbiträde

(gäller inte vår e-handelsverksamhet)

Texicon Förlag är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Texicon Förlag behandlar men det kan förekomma situationer där Texicon Förlag inte är personuppgiftsansvarig utan enbart ett personuppgiftsbiträde åt tredje man. När Texicon Förlag behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje man och Texicon Förlag är då bundet av de instruktioner som Texicon Förlag fått av den personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan Texicon Förlag inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna Integritetspolicy men Texicon Förlag kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy. För att tex göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående.


Dina rättigheter

Rätt till få tillgång till din data

Du har rätt att få tillgång till din data som vi lagrar på Texicon Förlag.

Rätt till rättelse

Du kan också begära att vi rättar dina personuppgifter.

Återkalla samtycke och radera dina uppgifter

Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Dock måste det påpekas att när vi har en laglig skyldighet att behandla dina uppgifter en viss tid (t.ex. enligt Bokföringslagen) väger detta tyngre än din önskan att få dina uppgifter raderade men vi kan alltid ta bort dig från vår e-post utskick.


Ändringar i denna integritetspolicy

Texicon Förlag förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy vid behov. Du hittar datumet för den senaste ändringen i slutet av Integritetspolicyn. Ändringar i Integritetspolicyn kommer att publiceras på vår hemsida. Om den uppdaterade Integritetspolicyn skiljer sig väsentligt från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om ditt samtycke till Texicon Förlags personuppgiftsbehandling.


Kontakta oss

Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på dataskyddsombud@texicon.se


Datum

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-23 kl. 06:00